Algemene voorwaarden vacaturenoord.nl


Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van vacaturenoord.nl

Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Algemeen
Artikel 3. Aanbieding en overeenkomst
Artikel 4. Prijzen en betaling
Artikel 5. Diensten
Artikel 6. Gebruik van gegevens
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Artikel 8. Beëindiging
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 11. Onderhoud
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Voor de toegang tot en het gebruik van de www.vacaturenoord.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
- vacaturenoord.nl: De organisatie 'www.vacaturenoord.nl' met de

daarbijbehorende domeinnaam: www.vacaturenoord.nl.
- Site: de door vacaturenoord.nl op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke

site(s) op het adres www.vacaturenoord.nl
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt

gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt.
- Diensten: een door vacaturenoord.nl aangeboden dienst, zoals bijvoorbeeld het

plaatsen van een vacature op de Site, respectievelijk een abonnement tot het plaatsen

van meerdere vacatures gedurende een overeengekomen periode, het opvragen van

cv's, het plaatsen van een banner of het plaatsen van een link.
- Advertenties: Het plaatsen van vacatures, banners of links.
- Cv: Het Curriculum Vitae van een persoon die zijn levensloop in de database op

www.vacaturenoord.nl heeft geplaatst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

vacaturenoord.nl en op alle overeenkomsten tussen vacaturenoord.nl en

opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 vacaturenoord.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene

Voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.
2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een

rechtsverhouding tussen de vacaturenoord.nl en de opdrachtgever, wordt de

opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van

de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht

blijven en zullen vacaturenoord.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen

te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.

vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.6 vacaturenoord.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen

en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of

aanvullingen treden direct in werking na bekendmaking op de Site of op een latere

datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de Algemene

voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van vacaturenoord.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod

schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. vacaturenoord.nl heeft het recht om

zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.
3.2 De overeenkomst met vacaturenoord.nl komt pas tot stand nadat vacaturenoord.nl

de opdracht schriftelijk (per post, fax of e-mail) heeft bevestigd. Eventuele

aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door

bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.
3.3 vacaturenoord.nl en opdrachtgever kunnen een overeenkomst aangaan voor het

onbeperkt plaatsen van vacatures op de Site gedurende een bepaalde periode. Een

dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor de overeen gekomen periode, tenzij

uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Na verloop van deze periode,

wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd, tenzij partijen schriftelijk anders

overeenkomen.
3.4 Indien de plaatsing van de advertentie voor de afloop van de overeengekomen duur

wordt beëindigd door opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is

vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende

periode van de overeengekomen duur.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€),

exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde

prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij

vacaturenoord.nl.
4.2 vacaturenoord.nl brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening

door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald

overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van

specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen

termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand

(een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn.

Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn

is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de

opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door

vacaturenoord.nl uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast

het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van

buitengerechtelijke incassokosten.
4.4 vacaturenoord.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.

vacaturenoord.nl zal een dergelijke tariefherziening via de Site bekend maken. De

tariefherziening is van kracht voor alle overeenkomsten die vanaf dat moment

gesloten worden. Uitgezonderd hiervan worden de offertes die door

vacaturenoord.nl zijn uitgebracht, welke geldig blijven gedurende de in de offerte

genoemde termijn. Bij gebreke van specifieke condities zal de offerte 30 dagen na

postdatum zijn geldigheid verliezen.
4.5 vacaturenoord.nl is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat

zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens

vacaturenoord.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van

een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat vacaturenoord.nl tot

uitvoering van de overeenkomst overgaat.
4.6 Indien vacaturenoord.nl een speciale actie rondom een abonnement heeft, waarbij

een artikel c.q. product gratis word weggegeven, dan kan de opdrachtgever

uitsluitend aanspraak maken op en wordt dit product of artikel uitsluitend geleverd

wanneer vacaturenoord.nl de betaling binnen de eerste betalingstermijn heeft

ontvangen.

Artikel 5 Diensten

5.1 vacaturenoord.nl biedt de volgende Diensten aan op de Site:
- Het plaatsen van vacatures op vacaturenoord.nl;
- Banner plaatsingen;
- Link presentatie;
- Opvragen van NAW gegevens behorende bij de CV's uit de CV-database.

5.2 Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot,

bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan

vacaturenoord.nl dienen te worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast

garandeert de Opdrachtgever dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te

maken van de Site.
5.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem

geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en

derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van de

vacaturenoord.nl. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft

de Opdrachtgever vacaturenoord.nl toestemming deze gegevens te plaatsen.
5.4 vacaturenoord.nl behoudt zich het recht voor de teksten van vacatures en/of

bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. vacaturenoord.nl behoudt zicht tevens

het recht voor vacatures en/of bedrijfsinformatie te weigeren of te verwijderen van

de Site zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van opdrachtgever op

schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende

gevallen:
-de vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist en/of onvolledig;
- de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)

rechten van derden;
- de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende

wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan doch niet beperkt tot de

Nederlandse Reclame Code.

5.5 Materiaal ten behoeve van plaatsing van Advertenties dient door opdrachtgever te

worden aangeleverd conform de daartoe gestelde richtlijnen van vacaturenoord.nl.

Deze richtlijnen zijn gepubliceerd op de Site en kunnen eveneens worden

opgevraagd bij vacaturenoord.nl.

Artikel 6 Gebruik van gegevens

6.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar

zijn gemaakt, waaronder mede, maar niet beperkt tot, (e-mail)adressen van

werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het

vervullen van een concrete vacature. Het is onder geen beding toegestaan de

(persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt

dat het verboden is:
- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door

middel van e-mail, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het

direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een

onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten

(indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
- iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
- e-mailadressen van werkgevers/intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen

om welke reden dan ook.
6.2 Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u,

zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke

tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per

gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één

gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 hieronder.
6.3 vacaturenoord.nl behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te

sluiten van elk verder gebruik van de Site indien u op enige wijze handelt in strijd met

deze algemene voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, zulks

onverminderd het recht van vacaturenoord.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u

te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van vacaturenoord.nl wegens toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van

directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever

aan vacaturenoord.nl verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade

wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband

staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.
7.2 De aansprakelijkheid van vacaturenoord.nl voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door

bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 7.1 is

uitgesloten.
7.3 vacaturenoord.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade

voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Opdrachtgever of

derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen

in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart

vacaturenoord.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de

teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

Artikel 8 Beëindiging

8.1 Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend

schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke

en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van

tenminste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van

wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
8.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging

eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed

zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden

beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is

overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van één maand in acht worden

genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn

gehouden.
8.3 Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze

binnen de eerste 7 dagen wenst te beëindigen, zonder dat er sprake is van een

ingebrekestelling, zal, indien vacaturenoord.nl met deze beëindiging instemt, 30% van

de overeenkomstprijs (incl. BTW) als beëindigingskosten in rekening worden

gebracht. De beëindiging dient binnen de eerste 7 dagen van de overeenkomst

schriftelijk te worden doorgegegeven aan: vacaturenoord.nl . Bij het verstrijken van

deze eerste 7 dagen vervalt deze beëindigingsvoorwaarde en is tussentijdse

opzegging, voor het aflopen van de overeenkomst, niet mogelijk.
8.3.1 Het afgenomen abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien -

behoudens opzegging (zie 8.3.2.) automatisch verlengd met dezelfde periode als de

aangegane abonnementstermijn.
8.3.2 Om een abonnement (met een looptijd van 6 maanden of langer) te beëindigen, na

afloop van het abonnement, moet minimaal 4 weken voor afloop van de periode

waarvoor betaald is, schriftelijk (e-mail) worden opgezegd bij:info@vacaturenoord.nl.

Indien de administratie van vacaturenoord.nl geen schriftelijke opzegging ontvangt,

wordt de oorspronkelijk aangegane abonnementstermijn met nog een keer dezelfde

termijn verlengd.
8.4 vacaturenoord.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder

rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang

geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig,

surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever

faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of

beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van

ondernemingen. vacaturenoord.nl zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.
8.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1

reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze

prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van

ongedaanmaking zijn, tenzij vacaturenoord.nl ten aanzien van die prestaties in

verzuim is. Bedragen die vacaturenoord.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd in

verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of

geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd

verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij

daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede

verstaan een niet toerekenbare tekortkomingvan toeleveranciers van

vacaturenoord.nl.
9.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd,

hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te

beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan

naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd

zullen zijn.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in

verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet

ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij vacaturenoord.nl

of haar licentiegevers.
10.2 vacaturenoord.nl zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke

gebaseerd is op de bewering dat door vacaturenoord.nl zelf ontwikkelde

programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland

geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat

Opdrachtgever vacaturenoord.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan

en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het

treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan vacaturenoord.nl.

Artikel 11 Onderhoud

vacaturenoord.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door vacaturenoord.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens vacaturenoord.nl ontstaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomst tussen vacaturenoord.nl en Opdrachtgever wordt beheerst door

Nederlands recht.
12.2 De geschillen welke tussen vacaturenoord.nl en Opdrachtgever mochten ontstaan

naar aanleiding van een door vacaturenoord.nl met Opdrachtgever gesloten

overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het

gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het

Arrondissement Groningen.

© Copyright, 2007, www.vacaturenoord.nl
E-mail info@vacaturenoord.nl